00:00:00

FORMSETS

Andreu Vallbona - Ligthing Talks - Octubre 2015

Notes

Introduction

Django extra views ens proporciona una manera fàcil, a través de les seves vistes “vitaminades”, d’implementar els “formsets” per tal d’editar les relacions 1-N amb Django.

pip install django-extra-views

Tambe tenim django-formset-js que ens “dinamitza” a través de Javascript la inserció i eliminació de tuples dels “formsets”.

pip install django-formset-js

INSTALLED_APPS = (
  ...
  'djangoformsetjs',
)

A aquest exemple també es fa ús de Crispy Forms, per tal de millorar l’aparença dels formularis.

pip install --upgrade django-crispy-forms
INSTALLED_APPS = (
  ...
  'crispy_forms',
)

Notes

Basic Formset Example

alt text

Notes

Exemple de Formset bàsic pare-fills

Especialment indicat per l'edició de les relacions 1-N

Forms 1

class RoomForm(HotControlBaseForm, forms.ModelForm):

  class Meta:
    model = Room
    fields = (
      'hotel', 'active', 'name', 'prices_type', 'boards_excluded',
      'highligthed', 'show_in_the_web', 'order')
    widgets = {
      'hotel': forms.HiddenInput
    }

  @property
  def helper(self):
    helper = FormHelper()
    helper.layout = self.get_layout()
    helper.form_tag = False
    helper.label_class = 'col-xs-2'
    helper.field_class = 'col-xs-10'
    return helper

Notes

Comencem a crear el formulari per a la taula pare

Important fixar la propietat "form_tag=False" per tal que no es mostri el formulari amb el tag "form"

Forms 2

class RoomUseForm(forms.ModelForm):

  class Meta:
    model = RoomUse
    fields = ('id', 'room', 'use', 'order')

  @property
  def helper(self):
    helper = FormHelper()
    helper.label_class = 'col-xs-4'
    helper.field_class = 'col-xs-6'
    helper.form_tag = False
    helper.layout = Layout(
      'id', 'room', 'use', 'order',
      Div('DELETE', css_class='hidden')
    )
    return helper

Notes

Llavors cream el formulari per editar cadascuna de les tuples de la taula "filla"

Important fixar la propietat "form_tag=False" per tal que no es mostri el formulari amb el tag "form"

Views 1

from extra_views import CreateWithInlinesView, UpdateWithInlinesView, \
            InlineFormSet


class RoomUseInline(InlineFormSet):
  """
  Class that handles the trough model for room use
  """
  model = RoomUse
  form_class = RoomUseForm
  extra = 0

Notes

Cream la vista que gestiona la taula filla

Heretam de la vista InlineFormset

Comentar la propietat extra es fixa a zero ja que s'afegeixen directament en js de manera dinàmic i no cal que deixem formularis buits al final del formset per tal d'afegir tuples noves

Views 2

from extra_views import CreateWithInlinesView, UpdateWithInlinesView, \
            InlineFormSet

class CreateUpdateMixin(HotelSelectedRequiredView, CrsBaseView, 
            SuccessMessageMixin):
  inlines = [RoomUseInline]
  model = Room
  template_name = 'hotcontrol/crs/room/update.html'
  form_class = RoomForm
  success_message = _(u'Habitación guardada correctamente')


class RoomCreateView(CreateUpdateMixin, CreateWithInlinesView):
  pass


class RoomUpdateView(CreateUpdateMixin, UpdateWithInlinesView):
  pass

Notes

Cream la vista que gestiona la taula pare

Per create heretam de CreateWithInlinesView

Per actualitzar heretam de UpdateWithInlinesView

Templates 1

{% block content2 %}
<script src="{{ STATIC_URL }}hotcontrol/js/jquery.formset.min.js"></script>
<form id="form-rooms" method="post" action="." class="form-horizontal">
  {% crispy form %}
  <div class="x_panel col-md-offset-2 col-md-6">
    <div class="x_title"><h4>{% trans 'Usos habitación' %}</h4></div>
    {% for formset in inlines %}
      <div class="errors">{{ formset.non_form_errors }}</div>
      <div class="formset" data-formset-prefix="{{ formset.prefix }}">
        {{ formset.management_form }}
        <div data-formset-body>
          {% for item in formset %}
            <div class="formset_item form-inline" data-formset-form>
              {% crispy item %}
              <button type="button" data-formset-delete-button 
                class="btn btn-danger"><i class="fa fa-trash">
                </i> {% trans 'Borrar' %}
              </button>
            </div>
          {% endfor %}
        </div>
        <script type="form-template" data-formset-empty-form>
        {% escapescript %}
          <div class="formset_item form-inline" data-formset-form>
            {% crispy formset.empty_form %}
            <button type="button" data-formset-delete-button class="btn btn-danger">
              <i class="fa fa-trash"></i> {% trans 'Borrar' %}
            </button>
          </div>
        {% endescapescript %}
        </script>
        <a class="btn btn-success pull-right" data-formset-add>
          <i class="fa fa-plus-square-o"></i> {% trans 'Añadir otro uso' %}</a>
      </div>
    {% endfor %}
  </div>

Notes

Renderitzam manualment el formulari

Incloem l'arxiu js necessari

Renderitzem formulari principal

Recorrem i renderitzem els inlines

Per a cada formset fixem el management.form, important per dur el control de les tuples que s'afegeixen i esborren

Fixem botó esborrar per a cada tupla del formset

Cream el template js per tal de crear l'html qual es vulgui afegir una nova tupla

Cream el botó d'afegir nou registre, important la posició on està ja que si hi tinguessim més formsets podria donar problemes si no està ben col.locat.

Templates 2

<br><!-- continues from previous form slide -->
  <div class="col-xs-12 col-md-offset-2">
    <button class="btn btn-primary" type="submit">
      <i class="fa fa-save"></i> {% trans 'Guardar' %}
    </button>
  </div>
</form>
<script type="text/javascript">
  jQuery(function($) {
    $(".formset").formset({animateForms: true, reorderMode: 'none'});
  });
</script>
{% endblock content2 %}

Notes

Cream el botó per desar tot el contingut, tan formulari pare com formset

Llavors invoquem el js necessari per afegir la màgia del js per tal de dinamitzar el formset

Comentar que també es poden afegir botons de pujar i baixar el model fill te un camp de tipus order, bastaria afegir els dos botons per a cada tupla i activar la funcionalitat en js

Another example

alt text

Notes

En aquest cas per qüestions d'usabilitat s'ha organitzat el formulari amb pestanyes

Almost finish

Proudly created with

alt text

Landslide and Avalanche

Notes

Thanks

 • Thanks to:
  • https://github.com/AndrewIngram/django-extra-views
  • https://github.com/pretix/django-formset-js
  • https://docs.djangoproject.com/en/1.8/topics/forms/formsets/
  • landslide python: https://github.com/adamzap/landslide
  • avalanche lanslide theme: https://github.com/akrabat/avalanche

Notes